Heureka.cz - overeno zakazniky

Sleva 2% pouze přes eshop - kód "promo2"

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Plotbase sro, Pečnianska ulice 5, 851 01 Bratislava, IČO: 45 674 515, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava, oddíl Sro, vložka č. 66950 / B (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, který je na webstránce - www.plotbase.cz (dále jen "internetová stránka elektronického obchodu")

Kontaktní údaje prodávajícího:
Plotbase s.r.o., Pečnianska ulice 5, 851 01 Bratislava, IČO: 45 674 515, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava, oddíl: Sro, vložka č. 66950 / B
DIČ: 2023089761
IČ DPH: SK2023089761
Telefon: +420 725 930 144
Email: plotbase@plotbase.cz
Web stránka: www.plotbase.cz

Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Bajkalská 21 / A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, e-mail: ba@soi.sk
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.)

1.2. Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na základě které kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

1.3. Zbožím se rozumí všechny věci zveřejněny na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

1.4. Zobrazená kupní cena za zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je konečná avšak nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.

1.5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží nebo poskytované služby uvedenou na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží nebo služby se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

1.6. V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti uvedené v platných právních předpisech České republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může si kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

 

2 . Způsob uzavírání kupní smlouvy


1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, na který bude přesměrován po kliknutí na políčko OBJEDNAT na internetové stránce prodávajícího. Vyplněním formuláře kupující zasílá návrh na uzavření kupní smlouvy, jehož předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen "objednávka"). V případě, že kupující zaplatí za zboží dobírkou, tak se kupní smlouva uzavírá momentem přijetí hotovosti prodávajícím nebo jím pověřenou osobou a vystavením pokladního dokladu o tomto přijetí, v případě, že kupující zaplatí za zboží formou CardPay přes virtuální POS terminál Tatra banky (https://www.tatrabanka.sk/sk/ business / ucty-platby / průvodce-CardPay /), tak se kupní smlouva uzavírá připsáním prostředků na účet, v případě, že kupující zaplatí za zboží bankovním převodem, tak se kupní smlouva uzavírá připsáním prostředků na účet.

2. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky prováděny oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení doručení objednávky"). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky .
 

3. Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka.
 

4. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

a. o hlavních vlastnostech zboží v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
b. o obchodním jménem a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
c. o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty, pokud je má informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
d. o adrese prodávajícího, na níž může kupující uplatnit reklamaci zboží, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
e. o celkové ceně zboží včetně všech dalších daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob vypočítá, jakož io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
f. o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
g. o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

h. o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 9 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího
i. o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží nebo služby, který vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
j. o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
k. o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
l. o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží dle úst. § 622 a 623 občanského zákoníku informoval v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
m. o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit nebo získat jejich znění informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
n. o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční záruku na žádost prodávajícího ao podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu a to v případě nákupu nad 5000 Kč s DPH, a to minimálně ve výši 60% z celkové ceny objednávky a nejpozději do 72 hodin od jejího potvrzení. Záloha se platí na účet prodávajícího,
o. o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
p. o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
q. o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího av těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího ,
r. o tom, že jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je slovenský jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího


1. Prodávající je povinen:
A. dodat na základě objednávky potvrzené akceptací kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu, nebo je povinen zboží připravit na osobní převzetí na pobočce prodávajícího, která Pečnianska 5, 851 01 Bratislava
B. zajistit, aby dodané zboží nebo služba splňovala platné právní předpisy SR,
C. neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží nebo služby poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím emailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.
D. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy ČR.
E. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
F. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy ( stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy av případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. Objednávku může prodávající stornovat i v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje.
G. Kupující může stornovat objednávku bez udání důvodu v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání zboží. Objednávka musí být zrušena výhradně emailem na emailové adrese plotbase@plotbase.cz

 

4. Práva a povinnosti kupujícího


1. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží. Kupující byl prodávajícím seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.
2. Kupující je povinen:
A. převzít objednané a dodané zboží, nebo si ho přijít vyzvednout osobně na adresu sídla prodávajícího. Způsob převzetí nebo předání zboží záleží na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím,
B. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti, a to včetně nákladů na doručení zboží, pokud takové náklady byly vynaloženy
C. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
D. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami, stejně má právo na připravení zboží na pobočce prodávajícího na osobní převzetí kupujícím. Zboží připraven na osobní převzetí zpravidla není dodatečně zabalen, pokud o to Kupující písemně nepožádá Prodávajícího.

 

5. Dodací a platební podmínky


1. Obvyklá dostupnost zboží s termínem expedice a doručení je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu. Obvykle je zboží dodáváno do 48 hodin od objednání v případě, že je objednané zboží na skladě, v případě, že není na skladě je termín předpokládaného naskladnění nebo předpokládané výroby uveden na internetové stránce elektronického obchodu. Prodávající poskytuje kupujícímu možnost zvolit si Expresní vyhotovení, pro produkty, které nabízejí tuto možnost. Doba express vyhtovení je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu. K době vyhotovení je třeba připočítat DOBU DODÁNÍ zboží kurýrní společností. Zboží bývá zpravidla doručeno následující pracovní den od vyrobení. Prodávající se zavazuje kupujícího informovat pokud bude delší dodací lhůta.
2. Dopravní je účtováno následovně:
- Při celkové ceně objednávky do 700 Kč bez DPH je účtováno dopravné ve výši 150 Kč bez DPH
- Při celkové ceně objednávky nad 700 Kč bez DPH je dopravné ZDARMA (platí pro vybrané produkty)
- Při zasílání zásilky do zahraničí je Dopravní účtovány individuálně podle Místa plnění objednávky.
3. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnuto jinak, prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá zboží nebo službu ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Prodávající doručuje zboží prostřednictvím kurýra. Cena za dodání zboží kurýrem je stanovena dle platného ceníku kurýrní společnosti. Při každém způsobu dodání je uváděna cena doručení.

5. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty pro dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.
6. Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínem jako jejich bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného použitého zobrazovacího zařízení.
7. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen "Místo"). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen "Časový rozsah").
8. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo a v Časovém rozsahu, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží a podepsat protokol o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží. Zboží se považuje za dodané a převzatý okamžikem doručení zboží kupujícímu. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím a podpis protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím.
9. Pokud bude nutné dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě av Časovém rozsahu nebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo.
10. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení. V případě zjištění existence vady zboží nebo v případě pokud zásilka není kompletní (nižší počet kusů zboží, resp. Chybí objednané zboží je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. v případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.
11. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.

 

6. Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží dohodnutá v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen "kupní cena"). Pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identický zboží uvedené v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výšce, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží na dobírku, resp. převodem na účet prodávajícího. Za den zaplacení kupní ceny se pokládá den předání hotovosti prodávajícímu nebo jím pověřené osobě při dobírce, případně den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího a to v případě platby bankovním převodem.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.

 

7. Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Převzetím zboží na dohodnutém místě a zaplacením úplné kupní ceny za zboží přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
8.2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.
8.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
8.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohl řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
8.5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 8.1. Až 8.3. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 občanského zákoníku (bod 8.4. Až 8.5. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.
8.7. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího.
8.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží nebo služby, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich.
8.9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.10. Kupující má právo uplatnit během záruční doby u prodávajícího odpovědnost za vady zboží zakoupeného u prodávajícího za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající.
8.11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá . kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje.
8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní všechny následující podmínky:
 - doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu (Reklamační formulář a protokol),
 - doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,
 - v případě, že se jedná o poškození zboží při přepravě (doručování kurýrem) - je nutné provést fotodokumentaci podle návodu v tomto dokumentu: jak nafotit poškozenou zásilku.pdf. Abychom mohli předmětnou reklamaci okamžitě řešit s kurýrní společností žádáme o zaslání formuláře společně s fotografiemi na emailovou adresu plotbase@plotbase.sk spolu s popisem chyby a to do 24 hodin od doručení.
8.13. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 občanského zákoníku) a právech, které mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 občanského zákoníku). Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
8.14. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
8.15. Záruka se nevztahuje na vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy prodávajícím upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
8.16. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný bezvadný zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.17 Prodávající neodpovídá za vady zboží:

A. pokud zásilka není kompletní, resp. pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou bez zbytečného odkladu neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.8 těchto reklamačních a obchodních podmínek, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady měl zboží již v době jeho převzetí kupujícím,
B. pokud kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
C. pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
D. pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
E. pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
F. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,
G. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
H. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
I. pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
J. pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

8.18.Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

A. předáním opraveného zboží,
B. výměnou zboží,
C. vrácením kupní ceny zboží,
D. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
E. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
F. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.18. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.
8.19. Záruční doba je 24 - 48 měsíců ode dne doručení zboží, podle druhu zboží.
8.21. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy.
8.22. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
8.23. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:
A. prodávající zajistí odstranění vady, nebo
B. prodávající vadné zboží vymění.
8.24. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.
8.25. Pokud se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.14 . těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

A. výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
B. v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.
8.26. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.
8.27 Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
8.28. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádá prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace bude případné opětovné uplatnění reklamace téže jedinečné vady (ne vady stejného druhu) zamítnuty.
8.29. Ustanovení čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.
8.30 Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Plotbase sro, je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky; spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím .
2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
3. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:

- zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
- dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
- na základě smlouvy zboží dodává opakovaně v určeném období ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou - emailem na plotbase@plotbase.cz. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují následující podmínky:
A. záměr odstoupit od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu co nejdříve, spolu s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu, resp. adresou pro vrácení peněz
B. zboží, pokud je již převzatý, zašle kupující na adresu prodávajícího
C. zboží nesmí být poškozen
D. ke zboží musí být přiložen dokladu o koupi
E. zboží zašle kupující doporučeně a pojištěné, nikoliv na dobírku

F.  Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

G. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.
H. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.
I. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
J. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.
K. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
L. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
M. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
N. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.
O. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:

- hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši
- náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží.

P. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.
Q. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
R. Ustanovení čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

10. Závěrečná ustanovení

1 V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.
2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv.
3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí

 

Ochrana osobních údajů


Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Výjimkou jsou informace potřebné pro přepravu zboží (jméno, příjmení, adresa a telefon pro kontakt doručovatele se zákazníkem)

Údaje slouží výlučně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy.

 

Heureka


Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Závěrečná ustanovení


Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění.

 

 

Tyto VOP jsou platné od 1.1.2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.