Heureka.cz - overeno zakazniky

Sleva 2% pouze přes eshop - kód "promo2"

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
základní ustanovení

1. Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je právnická osoba Plotbase sro, IČ: 45 674 515, Pečnianska ulice 5, 851 01 Bratislava - městská část Petržalka, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: sro, Vložka číslo: 66950 / B (dále jen "provozovatel").
2. Kontaktní údaje provozovatele jsou
adresa: Pečnianska 5, 85101 Bratislava
email: plotbase@plotbase.sk
telefon: 0915171049
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů se můžete obrátit na jednatele společnosti, kterým je emailu plotbase@plotbase.sk

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / la nebo osobní údaje, které získal od třetích stran během trvání vašeho pracovního vztahu, závazkové vztahu nebo jiného vztahu, který souvisí s výkonem činnosti provozovatele a má vliv na zpracování osobních údajů.
2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy. 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem (účelem) zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona,
- plnění povinností souvisejících s pracovněprávním vztahem a obdobným vztahem podle čl § 13 odst. 1 písm. b) Zákona,
- plnění povinností provozovatele, které je nezbytné podle zvláštního předpisu ve smyslu § 13 odst. 1 písm. c) Zákona
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, v případě, že si zboží nebo službu objednáváte na firmu, tak je také třeba zadat firemní údaje a také je třeba uvést dodací adresu), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit,
plnění povinností při pracovněprávních vztazích, které jsou nezbytné pro uzavření pracovněprávního vztahu a dalších činností spojených s pracovněprávním vztahem,
- plnění povinností vyplývajících ze zákona, které jsou provozovateli dané podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána a provozovatel je povinen tyto zákony a smlouvy dodržovat,
- při plnění povinností, které jsou nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo majetku dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby,
- zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona.

 

IV.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Provozovatel uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
po dobu, která je určena ve zvláštních předpisů av interních dokumentech provozovatele, které má uchované na adrese sídla a tyto informace jsou dostupné dotyčným osobám na základě žádosti, která je přiložena na webové stránce provozovatele, kterou dotyčná osoba následně odešle na adresu sídla provozovatele, kde uvede do adresy heslo: "Odpovědná osoba GDPR", nebo tuto žádost odešle v elektronické formě na e-mailovou adresu: plotbase@plotbase.sk
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže způsobem, který stanoví Nařízení a Zákon.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby, které

- zajišťující služby provozování aplikace a web stránky,
- vedou účetnictví provozovatele,
- kurýrní společnosti, které provádějí dodávání objednávaných produktů,
- zajišťující marketingové služby,
2. Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Informační systémy ve kterých se zpracovávají osobní údaje
Mezi informační systémy v nichž zpracovávají osobní údaje u provozovatele patří:
- Účetní program Money S3
- Vlastní systém společnosti Plotbase s.r.o.


VII.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
- právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,
- právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
- právo vznést proti zpracování podle § 27 Zákona,
- právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

    
VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů


1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Provozovatel přijal technické opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesly, antivirovým programem, šifrováním a bránou firewall.
3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky přes aplikaci nebo web stránku potvrzujete, že jste seznámen / á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen / seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl / la.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2020

 

Postup při výkonu práv dotčené osoby

Dotyčná osoba je oprávněna k výkonu svých práv vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES ( obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen "nařízení") a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů").

Bližší jsou jednotlivé práva dotčené osoby uvedené na webovém sídle právnické osoby Plotbase sro, IČ: 45 674 515, Pečnianska ulice 5, 851 01 Bratislava - městská část Petržalka, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 66950 / B (dále jen "Právnická osoba"), https: //www.plotbase.sk/menu/ochrana-osobnych-udajov, jakož i v článku 15 až 22, 77, 78, 79, 82 Nařízení resp. v § 21 až 28, § 38 Zákona o ochraně osobních údajů (pokud se pro daný případ uplatňuje).

Dotyčná osoba může realizovat svá práva vyplývající z Nařízení nebo Zákona o ochraně osobních údajů u právnické osoby jako provozovatele, podáním žádosti, a to

 

Kontaktní údaje Odpovědné osoby:

Korešpondenční adresa:     Plotbase s.r.o., zodpovedná osoba GDPR, Pečnianska ulica 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika
E-mail: plotbase@plotbase.cz

         

Právnická osoba než provozovatel poskytne dotyčné osobě informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti dotyčné osoby podle článků 15 až 22 Nařízení, resp. podle § 21 až 28 Zákona o ochraně osobních údajů (pokud se pro daný případ uplatňuje), bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti. Uvedená lhůta může být v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce přihlédnutím komplexnost žádosti a počet žádostí. Právnická osoba informuje o každém takovém prodloužení dotčenou osobu do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody zmeškání. Pokud dotyčná osoba podala žádost elektronickými prostředky, informace jsou podle možnosti poskytnou elektronickými prostředky, pokud dotyčná osoba nepožádala o jiný způsob.

Pokud Právnická osoba nepřijme opatření na základě žádosti dotyčné osoby neprodleně a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje dotčenou osobu o důvodech nečinnosti ao možnosti podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27; tel . číslo: +421 / 2/3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk) a uplatnit soudní prostředek nápravy ve smyslu Nařízení, resp. podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů.

Všechny informace, oznámení a opatření na žádost dotyčné osoby se poskytují bezplatně. Pokud jsou žádosti dotčené osoby zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, Právnická osoba může buď:

 

a) požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytování informací nebo oznámení nebo k uskutečnění požadovaného opatření nebo
b) odmítnout jednat na základě žádosti.

Právnická osoba nese břemeno prokázání zjevné neopodstatněnosti nebo nepřiměřenosti žádosti.

Pokud má Právnická osoba oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností fyzické osoby, která podává žádost uvedenou v článku 15 až 21 Nařízení, resp. podle § 21 až § 27 Zákona o ochraně osobních údajů (pokud se pro daný případ uplatňuje), může požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti dotčené osoby.

Pokud Právnická osoba než provozovatel zpracovává v souvislosti s dotyčnou osobou velké množství informací, může požadovat, aby před doručením informací dotčená osoba upřesnila, jejichž informací nebo zpracovatelských činností se žádost týká.

Právnická osoba než provozovatel oznámí každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuté, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracovávání provedené podle článku 16, článku 17 odst. 1 a článku 18 nařízení nebo § 22, § 23 odst. 1 a § 24 Zákona o ochraně osobních údajů (pokud se pro daný případ uplatňuje), pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Právnická osoba o těchto příjemcích informuje dotyčnou osobu, pokud to dotyčná osoba požaduje.

Informace o zpracování osobních údajů
(Žadatele o výkon práv Dotčené osoby)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení") a Zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon") provozovatel právnická osoba Plotbase sro, IČ: 45 674 515, Pečnianska ulice 5, 851 01 Bratislava - městská část Petržalka, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, Vložka číslo: 66950 / B (dále jen "provozovatel"), zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu a za podmínek stanovených ve zvláštních předpisech. Provozovatel poskytuje dotčené osobě informace o opatřeních, která byla přijata na základě její žádosti na výkon práv dotčené osoby.

Tato Informace o zpracování osobních údajů (dále jen "Informace") poskytuje základní informace o vašich právech, při zpracovávání osobních údajů provozovatelem a informace o přístupu k osobním údajů.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Vaše osobní údaje zpracováváme na účel evidence a řešení uplatněných práv dotčené osoby podle kapitoly III. Nařízení resp. Zákona. Právním základem zpracování osobních údajů na výše uvedený účel je splnění zákonné povinnosti provozovatele v souladu s článkem 6, odst. 1, písm. c) Nařízení, která vyplývá z Nařízení resp. Zákona.
Neposkytnutí osobních údajů potřebných pro potvrzení totožnosti fyzické osoby, která podává žádost na uplatnění práv ve smyslu Nařízení resp. Zákona může mít za následek, že nebude možné žádost dotyčné osoby řádně vybavit.

Osobní údaje budou uchovány po dobu 5 let ode dne vyřízení žádosti.

 

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁME

Provozovatel zpracovává osobní údaje fyzické osoby uplatňující svá práva dotčené osoby:

- jméno, příjmení a titul
- adresa a
- jiné osobní údaje, ke kterým se vztahuje uplatňované právo dotčené osoby.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných podmínek, které jsou uvedeny v Nařízení nebo Zákoně. Při zpracovávání osobních údajů provozovatelem jste dotyčnou osobou, t.z. osobou jejíž osobní údaje se zpracovávají. Provozovatel má zákonnou povinnost poskytnout vaše osobní údaje při kontrole, dozorčí činnosti nebo na žádost oprávněných orgánů státu nebo institucí, pokud to vyplývá z osobních předpisů. Vaše osobní údaje budou uchovány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele a jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Přístup k vašim osobním údajům budou mít výlučně osoby pověřené provozovatelem na zpracování osobních údajů, které je zpracovávají na základě pokynů provozovatele, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele. Vaše osobní údaje jsou zálohovány, v souladu s retenčními pravidly provozovatele. Ze zálohových úložišť budou vaše osobní údaje zcela vymazány, jakmile v souladu s pravidly zálohování uvedené bude možné. Osobní údaje uchovávané na záložních úložištích slouží k předcházení bezpečnostním incidentům, zejména narušení dostupnosti údajů v důsledku bezpečnostního incidentu. Provozovatel je povinen zajišťovat zálohování dat v souladu s bezpečnostními požadavky Nařízení a Zákona.

Vaše osobní údaje nepodléhají automatizovanému rozhodování včetně profilování. Vaše osobní údaje nezveřejňujeme a neuskutečňujeme přenos vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ A ZÁKONA

Nařízení resp. Zákon o ochraně osobních údajů obsahuje podrobné informace o vašich právech na ochranu osobních údajů, dostupné prostředky uplatnění nápravy, jakož i jejich omezení. Kdykoliv si můžete vyžádat informace o zpracování osobních údajů, které se vás týkají, můžete požadovat opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování, dále můžete namítat vůči zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Níže v textu jsou shrnuty ty nejdůležitější ustanovení. 

Právo na přístup
 
Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.  

Právo na opravu
 
Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili. 
 
Právo na vymazání
 
Máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci vaší žádosti vyhovět. 
 

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

Právo namítat

Máte právo nesouhlasit se zpracováváním údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování a vy podáte námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Právo podat stížnost orgánu dozoru

Pokud se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se vás týká je v rozporu s Nařízením nebo Zákonem máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27; telefonu číslo: + 421/2/323 132 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Informace o zpracování osobních údajů
(Soubory COOKIES)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení") a Zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon") provozovatel společnost Plotbase sro, IČ: 45 674 515, Pečnianska ulice 5, 851 01 Bratislava - městská část Petržalka, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl : Sro, Vložka číslo: 66950 / B (dále jen "provozovatel"), zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu a za podmínek stanovených ve zvláštních předpisech.

Co jsou soubory COOKIES a jaký je jejich cíl

S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. COOKIES.

Soubor COOKIES je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích, takže je nemusíte při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Dočasně soubory COOKIES používá server pro uložení informací o vaší aktivitě, abyste mohli pohodlně pokračovat tam, kde jste na webu naposledy skončili. Soubory COOKIES napovídají serveru, které stránky se mají zobrazit, abyste si to nepotřebovali pamatovat a nemuseli začít prohledávat web od začátku. COOKIES fungují jako záložka ve webstránce.

Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím COOKIES

Provozovatel zpracovává osobní údaje získané prostřednictvím COOKIES na účel statistický a účel monitoringu návštěvnosti webové stránky.

Osobní údaje uživatele webové stránky získané soubory COOKIES provozovatel zpracovává na základě dobrovolného souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů čl. 6, odst. 1 písm. a).

Jak mohu změnit nastavení používání COOKIES

Většina dostupných prohlížečů přijímá soubory COOKIES automaticky. Pokud soubory COOKIES nechcete používat, budete je muset buď odstranit nebo zablokovat jejich ukládání. To je možné změnou nastavení prohlížeče. Podle typu prohlížeče, který používáte, obvykle najdete další informace pomocí funkce Nápověda nebo v nastavení prohlížeče. Odmítnutím používání souborů COOKIES je možné web i nadále navštěvovat, ale některé její funkce nemusí fungovat správně.

Bližší informace o odstraňování a odmítání souborů COOKIES, jakož i další informace o těchto souborech najdete např. na www.allaboutcookies.org.

Informace o zpracování osobních údajů
(OBECNÉ INFORMACE)

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") a Zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon") provozovatel společnost Plotbase sro, IČ: 45 674 515, Pečnianska ulice 5, 851 01 Bratislava - městská část Petržalka, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl : Sro, Vložka číslo: 66950 / B (dále jen "provozovatel"), zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu a za podmínek stanovených ve zvláštních předpisech.

Tato Informace o zpracování osobních údajů (dále jen "Informace") poskytuje základní informace o vašich právech, při zpracovávání osobních údajů provozovatelem a informace o přístupu k osobním údajů. 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

1. Kontrolní činnost

Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s plněním:

a) povinností vyplývajících společnosti ze všeobecně závazných právních předpisů ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. c) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. c) Zákona,

b) smluvních podmínek dodavatelem, kontrolou dodržování pracovních postupů, povinností a úkolů vyplývajících ze smluvních vztahů a interních předpisů společnosti, na základě oprávněného zájmu společnosti na zabezpečení ochrany jejího majetku aktiv a finančních zájmů a řádného plnění smlouvy ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. f) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. f) Zákona.

c) povinností vyplývajících provozovateli při zpracovávání osobních údajů, které jsou nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo majetku dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby (BOZP, OPP a jiné) ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. d) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. d) Zákona.

V případě zjištění incidentu, dokumentování, šetření nebo zjišťování okolností podle jednotlivých účelů zpracování jsou záznamy uchovány až do doby ukončení úkonů nezbytných k dosažení účelu zpracování osobních údajů.


2. Vedení účetnictví

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely plnění povinností provozovatele při vedení účetnictví ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. c) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. c) Zákona. (Zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 431/2002 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 222/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Vaše osobní údaje uvedené na účetních dokumentech uchováváme po dobu 10 let následujících po roce, kterého se tyto účetní dokumenty týkají.

3. odběratelské-dodavatelské vztahy

Na základě předsmluvního a smluvního vztahu, jehož jste jednou se smluvních stran ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. b) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. b) Zákona. a také na základě oprávněného zájmu provozovatele ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. f) Zákona, zpracováváme vaše osobní údaje, zejména v rámci odběratelských a dodavatelských smluv, jako údaje nezbytné pro uzavření a zajištění plnění smluvních vztahů.

Provozovatel také v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy může zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu ve smyslu článku 6, odst. 1 písm. f) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. f) Zákona na účel pojištění pohledávek nebo poskytnutého plnění a hodnocení úvěrového rizika.

Vaše osobní údaje získáváme buď přímo od vás, pokud jste osobou oprávněnou jednat jménem společnosti, se kterou uzavíráme smluvní vztah nebo od vašeho zaměstnavatele, jako údaje nezbytné pro zajištění kontaktu, v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, jakož i z veřejných rejstříků (živnostenský rejstřík , obchodní rejstřík, katastr nemovitostí a jiné). V případě neposkytnutí osobních údajů nemůže provozovatel s vámi uzavřít smluvní vztah, kdy je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně pro účely archivace po dobu 50 let od uplynutí platnosti smlouvy.

 

4. Soudní řízení a mimosoudní vymáhání pohledávek

Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat na účel mimosoudního vymáhání pohledávek, prokazování, uplatňování, obhajování právních nároků provozovatele. Právním základem zpracování osobních údajů na výše uvedený účel je oprávněný zájem společnosti v souladu s článkem 6, odst. 1, písm. f) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. f) Zákona.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu 50 let od pravomocného skončení daného soudního řízení nebo mimosoudního vymáhání. Lhůta uložení začíná běžet prvním dnem roku následujícího po roce, ve kterém došlo k právoplatnému skončení soudního řízení nebo mimosoudního vymožení pohledávky.

5. Exekuční řízení

Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat za účelem provedení exekuce a s tím souvisejícího prokazování, uplatňování, obhajování právních nároků provozovatele. Právním základem zpracování osobních údajů na výše uvedený účel je opraven zájem provozovatele (článek 6, odst. 1, písm. F) Nařízení a a § 13 odst. 1 písm. f) Zákona) v případě, že provozovatel vystupuje v exekučním řízení jako oprávněný. V případě, že provozovatel vystupuje v exekučním řízení jako povinný nebo třetí osoba, která je povinna poskytnout součinnost v exekučním řízení právním základem zpracování osobních údajů je splnění zákonné povinnosti provozovatele jako vyplývající ze zákona č. 233/1995 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní základ vyplývá z článku 6, odst. 1 písm. c) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. c) Zákona ,.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 50 let od pravomocného skončení exekučního řízení. Lhůta uložení začíná běžet prvním dnem roku následujícího po roce, ve kterém došlo k právoplatnému skončení exekučního řízení.

6. Podněty, stížnosti, reklamace od zákazníků a škodné události

Na základě předsmluvního a smluvního vztahu, jehož jste jednou se smluvních stran ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) Nařízení a také na základě oprávněného zájmu provozovatele ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. f) Zákona, zpracováváme vaše osobní údaje s cílem řešení a vybavení vašich podnětů, stížností, zákaznických reklamací a škodných událostí (včetně pojistných událostí), pokud jste nebo jste byli našim zákazníkům, případně jste společnosti zaslali podnět nebo stížnost.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu vyřízení podnětu, stížnosti, zákaznické reklamace a škodné události a následně pro účely archivace po dobu 10 let od ukončení kalendářního roku, ve kterém byl podnět, stížnost, zákaznická reklamace nebo škodná událost vyřízena.

7. Jiné zpracovávání osobních údajů

Bližší informace o zpracování osobních údajů provozovatelem na další účely neuvedené v těchto Informacích jsou dostupné na webovém sídle společnosti https://www.plotbase.sk/menu/ochrana-osobnych-udajov.

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných podmínek, které jsou uvedeny v Nařízení nebo Zákoně. Při zpracovávání osobních údajů provozovatelem jste dotyčnou osobou, t.z. osobou jejíž osobní údaje se zpracovávají. Provozovatel má zákonnou povinnost poskytnout vaše osobní údaje při kontrole, dozorčí činnosti nebo na žádost oprávněných orgánů státu nebo institucí, pokud to vyplývá z osobních předpisů.

Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy a to hlavně právním zástupcem, advokátem, notářem, exekutorem, auditorům, pojišťovnám, v nichž provozovatel pojišťuje svá rizika, bankám, České poště as, zprostředkovatelem pokud byli pověřeni zpracováním osobních údajů v jménem provozovatele a ostatním zúčastněným ve smyslu příslušných právních předpisů. Provozovatel prohlašuje, že má řádně uzavřeny smlouvy se svými zprostředkovateli, kteří zajišťují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se na ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou uchovány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele. Přístup k vašim osobním údajům budou mít výlučně osoby pověřené provozovatelem na zpracování osobních údajů, které je zpracované na základě pokynů provozovatele a to v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele.

Vaše osobní údaje jsou zálohovány, v souladu s retenčními pravidly provozovatele. Ze zálohových úložišť budou vaše osobní údaje zcela vymazány, jakmile v souladu s pravidly zálohování uvedené bude možné. Osobní údaje uchovávané na záložních úložištích slouží k předcházení bezpečnostním incidentům, zejména narušení dostupnosti údajů v důsledku bezpečnostního incidentu. Provozovatel je povinen zajišťovat zálohování dat v souladu s bezpečnostními požadavky Nařízení a Zákona.

Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené v této Informací nepodléhají automatizovanému rozhodování včetně profilování, ani vaše osobní údaje nezveřejňujeme a neuskutečňujeme jejich přenos do třetích zemí.

 

ODPOVĚDNÁ OSOBA

Pro bezpečné zpracování osobních údajů a soulad zpracování s Nařízením a Zákonem dohlíží Odpovědná osoba, na kterou se v případě uplatnění svých práv můžete obrátit.

Kontaktní údaje Odpovědné osoby:

Korespondenční adresa: Plotbase s.r.o., odpovědná osoba GDPR, Pečnianska ulice 5, 851 01 Bratislava - městská část Petržalka
E-mail: plotbase@plotbase.sk

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ A ZÁKONA

Nařízení resp. Zákon o ochraně osobních údajů obsahuje podrobné informace o vašich právech jako dotčené osoby na ochranu osobních údajů, dostupné prostředky uplatnění nápravy, jakož i jejich omezení (zejména čl. 15-22, čl. 77, čl. 79, čl. 82 Nařízení, § 21 - 28, § 38 Zákona). Kdykoliv si můžete vyžádat informace o zpracování osobních údajů, které se vás týkají, můžete požadovat opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování, dále můžete namítat vůči zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu máte právo na přenositelnost údajů. Níže v textu jsou shrnuty ty nejdůležitější ustanovení.

Právo na informace

Pokud provozovatel zpracovává vaše osobní údaje, musí vám poskytnout informace ohledně údajů, které se vás týkají, a to i bez vaší zvláštní žádosti o jejich poskytnutí, včetně hlavních charakteristik zpracování osobních údajů jako je účel, právní základ a doba uchovávání (zpracování), totožnost a kontaktní údaje provozovatele a případně jeho zástupce, příjemců osobních údajů (v případě předávání osobních údajů do třetích zemí, také uvedení přiměřených a vhodných záruk), oprávněné zájmy provozovatele nebo třetích stran v případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, dále vaše práva na ochranu údajů a vaše možnosti uplatnění prostředků nápravy (včetně práva podat stížnost orgánu dozoru). V případě automatizovaného rozhodování včetně profilování, dotyčná osoba musí být informována srozumitelným způsobem o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro dotčenou osobu. Provozovatel vám poskytne výše uvedené informace tím, že zpřístupní Informaci o zpracování osobních údajů. Výše uvedené neplatí v rozsahu, v jakém již dané informace než dotyčná osoba máte.

Právo na přístup k údajům

Máte právo od provozovatele získat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají zpracovávané nebo ne, a pokud tomuto tak je máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuté zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů, pokud to není možné kritéria pro její určení, práva dotčené osoby na ochranu svých osobních údajů a její možnosti uplatnění prostředků nápravy ( včetně práva podat stížnost orgánu dozoru), dále informace ohledně zdroje osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od vás jako dotčené osoby. Na základě vaší žádosti provozovatel poskytne kopii vašich osobních údajů, které se zpracovávají. Za jakékoli další kopie, o které požádáte, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Právo získat kopii nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných. Provozovatel vám poskytne informace o možnosti, použitém postupu, případných nákladech a další podrobné údaje o poskytnutí kopie po přijetí vaší žádosti. Pokud jste podali žádost elektronickými prostředky, informace vám budou poskytnuty v běžně používané elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkových informací.

Právo na vymazání (právo na "zapomnění")

Máte právo také dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud jsou splněny určité důvody. Důvody, pro které je provozovatel povinen vymazat vaše osobní údaje na základě vaší žádosti jsou například: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány; odvoláte souhlas, na základě, kterého se zpracovávání provádí a neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání; osobní údaje zpracovány nezákonně nebo namítáte vůči zpracování a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování; osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá, ​​nebo osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Provozovatel nebude moci v některých případech vaší žádosti vyhovět např. pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro uplatňování práva na svobodu projevu a na informace, ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému provozovatel podléhá, ​​nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby provozovatel omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů: 

a) napadnete správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;
b) zpracování je protizákonné a namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití;
c) provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
d) zpochybnily jste vůči zpracování, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud se zpracování omezilo podle výše uvedených důvodů, takové osobní údaje s výjimkou uchovávání zpracovávají pouze s vaším souhlasem nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. Provozovatel vás bude informovat před tím, než bude omezení zpracování zrušeno.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli aniž by vám provozovatel, kterému jste tyto údaje poskytli, bránil jestliže:

a) se zpracování zakládá na vašem souhlasu nebo na smlouvě (které jste jednou ze stran), a
b) jestliže se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

Při uplatňování vašeho práva na přenositelnost údajů máte právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné. Uplatňování práva na přenositelnost údajů nejsou dotčena ustanovení upravující právo na vymazání. Právo na přenositelnost údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

právo namítat

Máte právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týká, které je prováděno na základě oprávněných zájmů provozovatele včetně namítat proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

 

Právo kdykoli odvolat souhlas 

V případech, kdy provozovatel zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu musí být tak jednoduché jako jeho poskytnutí. Odvolání souhlasu lze doručit poštou na adresu sídla provozovatele, nebo e-mailovou adresu Odpovědné osoby, případně způsobem uvedeným v uděleném souhlasu.

Právo podat stížnost orgánu dozoru

Pokud se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se vás týká je v rozporu s Nařízením nebo Zákonem máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27; telefonu číslo: + 421/2/323 132 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Právo na účinný soudní prostředek nápravy

Máte právo na soudní prostředek nápravy, pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením nebo Zákonem o ochraně osobních došlo k porušení vašich práv. Návrh na zahájení řízení (žalobu) můžete podat u soudu členského státu, kde má provozovatel provozovně nebo soudu vašeho obvyklého pobytu (bydliště).

odpovědná osoba

Pro bezpečné zpracování osobních údajů a soulad zpracování s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve společnosti Plotbase s.r.o. dohlíží osoba zodpovědná pro zpracovávání osobních údajů, kterou je jednatel společnosti. Na osobu odpovědnou se můžete obrátit v případě uplatnění svých práv, a to:
- na adrese sídla společnosti Plotbase s.r.o., odpovědná osoba GDPR, Pečnianska ulice 5, 851 01 Bratislava - městská část Petržalka

- e-mailem na adrese: plotbase@plotbase.sk

 

Žádost o poskytnutí informací týkajících se zpracování Vašich osobních údajů u Plotbase, s.r.o. IČO 45674515
Plotbase - Žiadosť.docx

 

Heureka


Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.